Zavedenie finančného účtovníctva

Pravidelné vedenie účtovníctva aj na želanie priamo u klienta

Vypracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty

Zostavenie riadnej účtovnej závierky

Výkazníctvo podľa platnej slovenskej legislatívy

Reporting vedeniu spoločnosti

Metodické účtovné poradenstvo

Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva

ÚČTOVNÍCTVO

Priebežné daňové poradenstvo (priame dane, daň z pridanej hodnoty, miestne dane..)

Zostavovanie resp. súčinnosť pri zostavovaní daňových priznaní

Kontrola daňových priznaní

Daňový audit, daňová optimalizácia, daňové plánovanie

Zastupovanie klienta v daňovom konaní

Poradenstvo pri zostavovaní finančných výkazov

Poradenstvo v otázkach medzinárodného zdaňovania

DANE

Kompletné vedenie mzdovej evidencie

Prihlásenie zamestnancov k daniam, sociálnemu a zdravotnému zabezpečeniu

Zastupovanie v prípade kontrol zo strany daňových úradov a poisťovní

Diskrétne vyplácanie miezd a odvodov

Bežné poradenstvo v oblasti personalistiky

MZDY

Spoločnosť INTEKO consulting, s.r.o. v spolupráci s partnerskou audítorskou spoločnosťou a advokátskou kanceláriou sprostredkúva aj služby v oblasti auditu a právneho poradenstva.

AUDIT

PRÁVNE SLUŽBY